Donaties / ANBI

De hoofdlijnen van het beleidsplan van de Nederlandse Reddingshondenbond (NRHB)

Klik op het ANBI-logo om te doneren!
De NRHB is afhankelijk van donaties voor het realiseren van haar doelstellingen ten einde de kwaliteit en inzetbaarheid van aangesloten Nederlandse reddingshondenverenigingen en reddingshondenteams in zijn algemeenheid te bevorderen en te coördineren.

De NRHB steunt de aangesloten lidverenigingen en de reddingshondenteams door facilitering van trainingen en workshops t.b.v. opleiding, kwalificering, certificering en nationale en internationale inzet van reddingshondenteams, alsmede door financiële ondersteuning bij het behalen van de MRT (Mission Readiness Test) en door financiële ondersteuning bij internationale inzet.
Het bestuur van de NRHB bestaat uit een Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Hoofd Opleidingen en een Bestuurslid-PR.
De leden van het bestuur werken onbezoldigd. Vrijwilligers krijgen geen vrijwilligersvergoeding. Er is geen personeel in dienst.

“Namens het Bestuur beheert de Penningmeester de financiën en legt tijdens de bestuursvergaderingen tussentijds verantwoording af aan het Bestuur over de inkomsten en uitgaven. Het Bestuur geeft invulling aan de uitgaven en legt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) verantwoording af aan de Leden over het gevoerde financiële beleid.”

De NRHB is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De NRHB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder RSIN 806323139.

Bank
NL16INGB0007227493

Contact
Email: secretariaat@nrhb.nl
Postadres: Secretariaat NRHB
Kleiburg 7
2171DR Sassenheim
Telefoon: 0252-212370

Voor actuele activiteiten zie het kopje “Recent” aan de linkerkant of raadpleeg de activiteitenkalender.

Financiële verantwoording 2018 en 2019:

FINANCIEEL ALGEMEEN

Het grootste deel van de inkomsten van de NRHB is afkomstig van contributie en het inschrijfgeld. Daarnaast zijn wij afhankelijk van donaties en sponsoring.

 • De aangesloten verenigingen betalen per jaar/per lid een vast bedrag aan contributie en eenmalig (bij de eerste inschrijving) administratiekosten.
 • Sponsoring komt voornamelijk van de IRO op basis van de resultaten van de reddingshondenexamens en -wedstrijden van het voorafgaande jaar.
 • Donaties kunnen zowel door privé personen als bedrijven worden gedaan.

UITLEG VERANTWOORDING

De inkomsten staan in de linker kolom vermeld met als noot dat met “verkoop” de ontvangen gelden voor kleding, badges e.d. wordt bedoeld en dat onder de inkomsten uit “examens” en “wedstrijden” het inschrijfgeld van de deelnemers en het geld dat de betreffende vereniging betaald voor het aanvragen van een examen/wedstrijd wordt verstaan.

Het geld dat door een vereniging betaald wordt voor het aanvragen van een examen of wedstrijd wordt overigens door de NRHB weer betaald aan de Commissie Werkhonden (CWH) en is onderdeel van de uitgaven voor wedstrijden/examens. De overige inkomsten spreken voor zich.

De uitgaven staan in de rechter kolom gespecificeerd. Hierbij wordt opgemerkt dat:

 • afdrachten de jaarlijkse bijdrage aan de IRO, Raad van Bestuur (RvB) en CWH zijn;
 • administratiekosten worden besteed aan, postzegels, printer inkt, papier, etc.;
 •  bestuurskosten bestaan met name uit reiskosten voor de bestuursleden voor deelname aan vergaderingen van de NRHB, de RvB, de CWH en overige evenementen;
 • ALV betreft voornamelijk kantinekosten voor de gastvereniging waar de ALV plaats vindt;
 • voor opleidingen (waaronder workshops en seminars) o.a. externe specialisten kunnen worden ingehuurd voor de kwalitatieve verbetering van reddingshondenteams;
 • wedstrijden/examens vergoedingen zijn voor keurmeester (keurgeld en kilometervergoeding), hulppersoneel, bekers, administratie, afdracht CWH, etc.;
 • inkoop slaat op de kosten voor o.a. kleding, badges e.d.;
 • leden van de NRHB aanvullend verzekerd zijn voor schade en letsel tijdens het uitoefenen van onze sport/inzet. De NRHB beschikt ook over een bestuurs-aansprakelijksheid verzekering.* onder promotie de kosten voor de website en het eventueel adverteren in andere bladen vallen. Sinds 2020 is het beheer van de website in eigen handen en zal hiervoor alleen nog voor het domein betaald moeten worden.
 • RH-Nieuws de uitgave is van het “Reddingshonden Nieuws”, het clubblad van de NRHB. Dit blad wordt enkele keren per jaar verspreid onder de leden, keurmeesters, bestuursleden en belanghebbenden. De kosten hiervan zijn voor het drukwerk in eigen beheer en de verspreiding via de post.


2017
begin saldo € 7345.43
eind saldo € 5502.67
2018
begin saldo € 5502,67
eind saldo € 5272.75
2019
begin saldo € 5272.75
eind saldo € 4566.10
2020
begin saldo € 4566.10
eind saldo € 6006.87
2021
begin saldo € 6006.87
eind saldo